ඔපෙරා මිනි (opera mini) ඔන්ලයින් සිමියුලෙටරයක්

Share
අපි කවුරුත් දන්න ඔපෙරා මිනි මොබයිල් බ්‍රවුසරය පරිඝනකයෙ භාවිතා කරන්න සිදු විනි නම් කුමක් කරම් ද?මෙන්න ඒකට ක්‍රමය. වැය වන්නෙ ඉතා මත් අඩු ඩෙටා ප්‍රමානයක්. ඉතා අඩු ඩෙටා ප්‍රමානයකින් තමන්ට අවශ්‍ය ෙතාරතුරු ඉතා ඉක්මනින් මෙ ක්‍රමය මගින් දැන ගන්න පුලුවන්. සාමාන්‍ය මොබයිල් දුරකතනයෙ භාවතා කරන විදියටම මෙතනත් භාවිතා කරන්න.

මෙතෙනින් යන්න.........

0 comments: